OBSŁUGA ARCHEOLOGICZNA INWESTYCJI

- Zdobywanie pozwoleń konserwatorskich
- Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
- Badania wyprzedzające sondażowe, powierzchniowe, wykopaliskowe
- Opracowanie zabytków i wyników badań
- Załatwianie wszelkich formalności związanych z pracami archeologicznymi


Nadzór archeologiczny - prowadzony jest w trakcie prac budowlanych i ziemnych w miejscach prawdopodobnego zlokalizowania zabytków archeologicznych o niewielkiej wartości poznawczej i w niewielkiej koncentracji (określone dzięki wcześniejszym badaniom rozpoznawczym). Prowadzony prawidłowo nadzór zapewnia dokumentację odsłoniętych zabytków archeologicznych oraz ma niewielki wpływ na pozostałe prowadzone na terenie inwestycji prace. W wypadku odkrycia znacznej ilości zabytków archeologicznych nadzór może zostać przekształcony w ratownicze badania wykopaliskowe. Prawidłowo przeprowadzone badania rozpoznawcze minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji, a w przypadku jej zaistnienia znacząco ograniczają zasięg obszaru objętego wykopaliskami archeologicznymi.

Podstawą do wyliczenia kosztów prac archeologicznych jest postanowienie właściwego terytorialnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, który decyduje o rodzaju i zakresie prac archeologicznych. Koszty prac archeologicznych liczone są indywidualnie dla danej inwestycji.